President Zuma celebrates Nelson Mandela Day 2014

President Zuma celebrates Nelson Mandela Day 2014